Algemene voorwaarden

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn, hierna te noemen “de Behandelaar”.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  Opdrachtnemer: de Behandelaar. 
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te gaan dan wel te verminderen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.
 7. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot intake en/of behandeling.
 2. De Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3 – Behandeling 

 1. De Behandelaar start de behandeling middels schriftelijke toestemming tijdens het intakegesprek, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in het dossier van de Opdrachtgever. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling van de Behandelaar.
 2. De behandelingen duren 45 tot 75 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 3. Opdrachtgever kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de Behandelaar terecht. Echter, indien aanvullende informatie is vereist, zal de Behandelaar contact opnemen met huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met de Opdrachtgever en de Opdrachtgever ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de Behandelaar u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 4. Op het moment dat de Behandelaar ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 5. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

Artikel 4 – Prijzen

 1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven en wijze van facturatie te kennen en daarmee akkoord te gaan. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. In het geval sprake is van verzekerde zorg bij een (beperkt) aantal verzekeraars, kan Behandelaar de factuur rechtstreeks indienen bij de verzekeraar. Indien hiervan sprake is zal Behandelaar dit met de Opdrachtgever bespreken.
 4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 7. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van de Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.
 8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 6 – Klachtenregeling en tuchtrecht

 1. De Behandelaar spant zich in de Opdrachtgever zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de Opdrachtgever desalniettemin klachten dienaangaande, dan dient deze die allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de Behandelaar.
 2. Wanneer de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de Opdrachtgever gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan deze alsnog een klacht indienen bij de VBAG, ondergebracht bij Quasir (klachtenfunctionaris) of Zorggeschil (geschillencommissie) of bij de RBCZ. De Behandelaar neemt deel aan de Klachtenregeling van de VBAG ondergebracht bij Quasir en is tevens gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. 
 3. Wanneer de Opdrachtgever van mening is dat de Behandelaar een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. De Behandelaar is onderworpen aan het onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. 

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8 – Wijziging voorwaarden

 1. De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn
De Waterkamer 114
7325 HX APELDOORN
(06) 288 33 928

www.pijnbestrijdingapeldoorn.nl 

VBAG licentienummer          2131204
RBCZ registratienummer    910880R
Praktijk AGB-code                  90057573
Persoonlijke AGB-code 90049121